italy small  italy small  italy small  italy small  italy small  italy small  italy small  italy small 

Print

ICT courses for 45+ ladies

In February and March we had 2 ICT courses for 45+ ladies - beginners. The
subject was working with office packages, social networks and facebook. The next level
courses for advanced female users was between 27-30 may.

Students were taught basic skills in computer work - characteristics and intended use of the system and peripheral devices, interaction with the operating system and navigation of the file structure.
They learned how to write and format texts in different size and complexity,  how to print them or send them over the Internet.
All participants registered their own email addresses  and learned how to communicate through programs of communication (instant messengers) - Skype, chat modules, etc.
Last but not least, the students gained a feeling for a global communication through social networks - Facebook and Bulgarian analogues, they have improved their skills in complete informational awareness through the capabilities of the world wide web.

 

Курсистите се обучаваха на базови умения за работа с компютър - особености и предназначение на системните и периферните устройства, взаимодействие с операционната система и навигация във файловата структура.
Научиха как да напишат и форматират различни по големина и сложност текстове, как да ги отпечатат или изпратят през Интернет.
Всички участници си регистрираха собствени електронни пощенски адреси и се научиха как да комуникират посредством програми за размяна на съобщения (instant messengers) - Skype, чат-модули и др.
Не на последно място обучаемите придобиха усещания за глобална комуникация чрез социалните мрежи - Facebook и български аналози, подобриха уменията си за пълноценно информиране чрез възможностите на световната мрежа.

CIMG8244

CIMG8245

CIMG8246

IMG 1108

IMG 1126

IMG 1133

Print

Concurs "Culinary delights"

On May 29, 2014 gv Regional National Library held the first competition "Culinary delights", organized by the staff of the library. Representations are made of these dishes created with a lot of aesthetic sense and creativity. Of course, they were all winners, as each has put effort, desire and united by the idea to do something together. Women Zheni  Sapundjieva, Chairman of the Regional Union of Bakers and Confectioners in Veliko Tarnovo area was our guest and jury, for which we thank her.
Zhivka Karagancheva - Gold Director  by firm Oriflame present natural cosmetics that anyone can make at home and keep the tonus and beauty of your skin.
All this was on the occasion of completion of the project Lady Cafe 45 +. More about Lady Cafe you can see the http://ladycafeproject.eu/
Greeted warmly colleagues Venеra Ignatova and Bogomil Velchev, who celebrated with us their birthdays and colleagues Deshka Deneva Venetka Dimitrova and Rosica Petrova on the occasion of their retirement.

 

На 29 май 2014 г.в Регионална Народна Библиотека се състоя първия конкурс „Кулинарни изкушения”, организиран от служителите в библиотеката. Представeни са изработениете ястия, създадени с много естетически усет и креативност. Разбира се, всички бяха победители, тъй като всеки е вложил старание, желание и обединени от идеята да   направим  нещо заедно. Жени Сапунджиева, председател на Областния съюз на хлебопроизводителите и сладкарите във Великотърновска област беше жури и наш гост, за което й благодарим.
Живка Караганчева – златен директор в  Орифлейм представи природна козметика, която може всеки да направи в домашни условия и да поддържа тонуса и красотата на кожата си.
Всичко това беше по повод приключването  на дейностите  по  проект Lady Cafe 45+. Повече за Lady Cafe можете да видите на http://ladycafeproject.eu/
Поздравихме сърдечно колегите Венера Игнатова  и  Богомил Велчев, които отпразнуваха с нас своите рождени дни и  колегите Дешка Денева  Венетка Димитрова и Росица  Петрова  по случай тяхното пенсиониране.

 

1

2

3

4

5

6

Follow us

facebook-icon small

Login Form